خوب یا بد، این انتخابات به دوقطبی عجیبی تبدیل شده است، چیزی فراتر از انتخابات ریاست جمهوری است انگار کن رفراندومی برای نحوه مدیریت کشور، رفراندومی برای تعیین مدل اقتصادی کشور ، رفراندومی برای تعیین مرد اول سیاست خارجی کشور و سیاست هایی که اتخاذ می شوند.


رفراندومی ناجوانمردانه که بعضی با دروغ و انجام کارهای تبلیغاتی ناصحیح سعی کرده اند در نتیجه انتخابات تاثیر گذار باشند. یادم می آید از رأی مثبت مردم انگلستان به ''برگزیت'' خیلی متعجب شدم که مگر می شود انسان ها با رأی خودشون تصمیم بگیرند ماجراجویی را آغاز کنند که انتهایش اصلا معلوم این نیست و احتمال اینکه این ماجراجویی نتایج خوبی داشته باشد به عقیده کارشناسان بسیار پیین است ولی مردم این تصمیم را گرفتند و این یعنی تصمیم اکثریت لزوما بهترین تصمیم نیست ولی چاره های غیر از تبعیت از رأی همین اکثریت هم وجود ندارد.


باید امیدوار باشیم مردم بهترین ها را برای خودشان و برای ما انتخاب کنند.


پی نوشت: رأی دادن در روز انتخابات وظیفه ما نسبت به آینده خودمان و فرزندانمان است، در قبال اینکه به چه کسی رأی می دهیم یا اینکه رأی نمی دهیم باید پاسخگوی آیندگان باشیم.