دنیا به اهل خویش ترحم نمی کند
آتش امان نمی دهد آتش پرست راپی نوشت: فکر می کنم ما باید یاد بگیریم که چطوری با آتش کنار بیاییم، نه اینکه انتظار داشته باشیم ما را آتش نسوزاند.