در یکی از افطاری های ماه رمضان در جمعی از دوستان بحثی کاملا ابتدایی راجع مسائل اقتصادی و سیاسی کشور شکل گرفت و بعد از بحث های رایج اولیه به موضوع عدالت رسیدیم. 

عدالتی که باعث شهادت امیرالمومنین شد، که فرمود علی کسی است که برای شدت عدلش کشته شد.

روایات و حرف های جالبی زده شد درباره عدالت ، ولی بحث به نظر من آنجایی جالب تو شد که من گفتم عدالت به توسعه محقق میشه وعده ای مخالفت کردند. البته دوستان دلایل قانع کننده ای ارائه نکردند و البته اجازه هم ندادند من دلایلی برای حرفم ارائه کنم ولی کلیت حرف هایشان این بود که عدالت مقدم بر توسعه است و اول باید عدالت برقرار شود و بعد توسعه به وجود بیاید.


سعی می کنم در پست های آینده راجع به موضوع توضیحاتی را ارائه بدهم.