دشمنی کردن هم قواعد خودش را دارد، نباید طوری دشمنی کنیم که طرف مقابل بر روی اهداف خود و مسیرش مصمم تر شود، مگر با هدف و رفتارش دشمن نیستید ؟ مگر غیر از این است که می خواهید راه دیگری را بروید و این فرد نمی گذارد ؟ 


پس باید طوری دشمنی کرد که اهداف عوض شود، طوری مقابله کرد و در طرفدارانش رخنه کرد که نسبت به راه و مسیر خود دچار شک و تردید بشوند و به فکر جایگزین باشند. دشمنی کردن هم قواعد خودش را دارد و شاید از هواداری سخت تر هم باشد.


پی نوشت: البته مواردی از دشمنی هم هست که نفس "دشمنی کردن" هدف است و بقیه موارد حاشیه زی هستند.