این روزها ترس عجیبی را حس می کنم

برای منی که همیشه جایگاه های خوبی داشتم و مورد تشویق و تعریف و حمایت اطرافیانم بودم این حجم از ترس از آینده وتوانایی هام خیلی آزار دهنده ست.

ترسی که با همه این اوصاف می تواند محرک خوبی باشد و درعین حال ممکن است باعث افسردگی و عدم حرکت بشود.

این ترس از همه چیز بیشتر دوتا پیام دارد:

یکی اینکه آدم از متوسط اطرافیانش بالاتر نمی رود، یعنی اگر اطرافیان شما با شما خیلی فاصله دارند و موجب رشد شما نمی شوند احتمالا تنهایی گزینه بهتری است.

دوم اینکه آدم باید از خودش شروع کند، حتی اتفاقات خیلی کوچک در آینده می تواند به تغییرات بزرگ و خیلی خوب تبدیل شود.